Privacy and cookies

Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verzameld via de website van Rent One Autoverhuur B.V. (hierna te noemen RENT ONE) als u deze uit eigen beweging aan ons beschikbaar stelt, bijv. in het kader van een aanmelding, door het invullen van formulieren, door verzending van e-mails of vooral door het boeken van een huurauto. Wij gebruiken deze gegevens voor de aangegeven of uit de aanvraag voortvloeiende doeleinden, dus bijvoorbeeld een reserveringsaanvraag voor de afhandeling van uw reserveringsverzoek.

Het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden gebeurt uitsluitend voor eigen promotiecampagnes (inclusief aanbevelingsreclame).

Veiligheid, SSL-technologie

RENT ONE heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen willekeurig of opzettelijke manipulatie, verlies, beschadiging of toegang door onbevoegde personen. Deze veiligheidsvoorzieningen worden voortdurend aangepast overeenkomstig de technologische ontwikkelingen. De overdracht van persoonsgegevens tussen uw computer en onze server vindt in principe versleuteld plaats (SSL-procedure, Secure Socket Layer).

Online tracking

Sommige nieuwere internetbrowsers maken gebruik van de “Do Not Track”-functie. Als dit het geval is, kan het gebeuren dat onze website op “Do Not Track”-aanvragen niet reageert of de headers van deze browser niet kan uitlezen. (Let op: Als u kiest voor een “opt-out”, betekent dat niet automatisch dat u helemaal geen reclame meer te zien krijgt. Er zullen nog steeds generieke advertenties op uw scherm verschijnen).

Cookies

Bij het bezoek aan onze website kan het gebeuren dat door ons geleverde informatie in de vorm van een ‘cookie’ op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een webserver naar uw harde schijf worden gekopieerd. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft toegezonden. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. De door ons gebruikte cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden daar ook niet mee samengevoegd.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogeheten ‘sessie-cookies’, die dienen om uw bezoek aan de website consistent te houden, d.w.z. om ervoor te zorgen dat bijv. uw reeds bij de reserveringsaanvraag ingevoerde voorkeuren of overige gegevens tijdens de sessie bewaard blijven. Verder hebben wij sessie-cookies nodig om ervoor te zorgen dat een bepaald aanbod dat u hebt aangeklikt, wordt gekoppeld aan uw aanvraag (bijv. bij promotieaanbiedingen). Deze sessie-cookies worden na afloop van de sessie automatisch verwijderd. Verder gebruiken wij cookies om bij een later bezoek aan de website te herkennen of u bijzondere belangstelling toont voor bepaalde aanbiedingen, hetgeen ons in staat stelt om u zulke aanbiedingen doelgericht op de website te tonen. Mocht u zich al bij ons hebben aangemeld en dus een klantaccount bezitten, dan bestaat de mogelijkheid om de door de geplaatste cookies vastgelegde informatie te vergelijken met de bij ons bekende gegevens. Hierdoor kunnen wij ons aanbod en onze content individueler op u afstemmen. Deze cookies hebben een levensduur van een jaar en worden vervolgens automatisch verwijderd. Tot slot hebben wij voor de afrekening met onze reclamepartners cookies nodig die vastleggen via welke pagina resp. campagne een klant is binnengekomen. Ook deze gegevens verzamelen wij slechts in abstracto, dus niet persoonsgerelateerd. Zo’n cookie heeft een levensduur van 31 dagen.

U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar normaal gesproken kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het gebeuren dat u geen gebruik meer kunt maken van sommige functies van de website. Als cookies worden geaccepteerd, kunt u de geaccepteerde cookies op een later tijdstip weer verwijderen. In Internet Explorer 8 kunt u bijv. cookies verwijderen door onder “Extra” > “Browsergeschiedenis verwijderen” te selecteren en op de knop “Cookies verwijderen” te klikken. Als u de cookies verwijdert, worden alle instellingen die door deze cookies worden aangestuurd, inclusief de reclame-instellingen, verwijderd en kunnen wellicht niet meer worden hersteld.

Gebruik van Google Analytics (deze tekst is beschikbaar gesteld door Google, Inc.)

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website voor de websitebeheerders en om andere diensten te verlenen in verband met uw website- en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens die door Google worden opgeslagen. U kunt de installatie van cookies op uw computer tegengaan door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor omschreven doel.

Juridische grondslagen van bovengenoemde verwerkingen

Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG), voor zover er een persoonsgerelateerde verwerking plaatsvindt.

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 sub. f) AVG

Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens via onze website is gelegen in de verbetering van ons internetaanbod, het hierdoor kunnen bieden van optimale service aan onze klanten en het duurzaam verhogen van de klanttevredenheid.

Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Informatieverstrekking aan derden vindt slechts plaats indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van de overeenkomst, bijv. om de huurcontractpartner ter plekke over de reservering te informeren of om een bankcardbetaling via uw bankcardbedrijf af te handelen. In dat geval geven wij gegevens door aan IT-dienstverleners, callcenters, incassobedrijven en financiële dienstverleners, coöperatie- en bureaupartners.

In het kader van onze fraudepreventiemaatregelen geven wij persoonsgegevens bij vastgestelde of dreigende gevallen van fraude ook door aan feitelijk of potentieel benadeelde derden.

Aanwijzingen m.b.t. de bescherming van persoonlijke gegevens volgens art. 13, 14 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hieronder willen wij u informeren welke persoonsgegevens RENT ONE verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt. Daarnaast informeren wij u over nog andere belangrijke details op het gebied van de gegevensbescherming, bijv. over uw rechten.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is de firma Rent One Autoverhuur B.V.,Nieuwe Hemweg 4C, 1013BG Amsterdam.

Contact beveiligingsdeskundige:

U kunt bij alle vragen die betrekking hebben op gegevensbescherming, te allen tijde contact opnemen via het volgende e-mailadres: office@RentOneAuto.nl.

Categorieën van persoonsgegevens

In verband met onze diensten kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens door ons worden verwerkt:

 • Basisgegevens: Hiertoe behoren bijv. voornaam, achternaam, adres (privé en/of zakelijk), geboortedatum.
 • Communicatiegegevens: Dit zijn bijv. telefoonnummer, e-mailadres (privé en/of zakelijk), evt. faxnummer, communicatie-inhoud (bijv. e-mails, brieven, faxberichten).
 • Contractgegevens: Hiertoe behoren bijv. de huurinformatie (voertuigcategorie, afhaal- en inleverdatum, afhaal- en inleverstation, geboekte extra‘s/diensten), huurcontractnummer, reserveringnummer, rijbewijsgegevens, rijbewijsfoto, voertuigkenteken van het door u gehuurde voertuig.
 • Financiële gegevens als bijv. cardgegevens.
 • Vrijwillige verstrekte gegevens: Hiertoe behoren gegevens die u ons op vrijwillige basis verstrekt, zonder dat wij hier uitdrukkelijk om vragen, bijvoorbeeld wensen t.a.v. de uitvoering van het voertuig of specificaties m.b.t. de gewenste voertuigklasse.
 • Bijzondere gegevenscategorieën: In geval van een ongeval, autoschade of vergelijkbare incidenten verwerken wij gegevens over de toedracht en de vastgestelde schade. Deze gegevens kunnen worden verstrekt door klanten, inzittenden of benadeelden. In deze gevallen kunnen ook gezondheidsgegevens worden verwerkt, bijv. over letsel, bloedalcoholgehalte, rijden onder invloed van verdovende middelen e.d.
 • Gegevens van derden: Indien u in het kader van uw huurrelatie persoonsgegevens van derden aan ons doorgeeft (bijv. van familieleden, medebestuurders, inzittenden), verwerken wij ook deze gegevens.

Juridische grondslagen van de gegevensverwerking bij RENT ONE

Art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG: Volgens dit voorschrift is een verwerking van persoonsgegevens toegestaan als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub b) AVG: Volgens dit voorschrift is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub c) AVG: Volgens dit voorschrift is de gegevensverwerking rechtmatig als deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die op Rent One rust.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG: Volgens dit voorschrift is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig als zij noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. RENT ONE, of van een derde, tenzij de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken personen, dus van u, zwaarder wegen.

Art. 9 lid 2 sub f) AVG: Volgens dit voorschrift mogen bijzondere categorieën van persoonsgegevens o.a. worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Tot de bijzondere categorieën van persoonsgegevens behoren ook gezondheidsgegevens van de betrokken personen.

Doeleinden van de gegevensverwerking bij RENT ONE

1. Reservering en huur van motorvoertuigen

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw basisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, financiële gegevens en eventuele vrijwillig verstrekte gegevens t.b.v. de reservering, afsluiting en uitvoering van een huurcontract.

Wij maken bovendien gebruik van basisgegevens, communicatiegegevens en contractgegevens t.b.v. de klantenondersteuning indien u als klant contact met ons opneemt, bijv. bij reclamaties, overboekingen e.d.

Als u uw voertuig reserveert via een reisbureau, online reisbureau of overige bemiddelaar, worden uw basisgegevens, communicatiegegevens, huurinformatie en evt. financiële gegevens door onze partners aan ons doorgegeven.

Wij maken verder gebruik van uw basisgegevens en uw contractgegevens t.b.v. de afrekening van provisies en de verkoopafhandeling, bijv. met reisbureaus, bureaupartners / samenwerkingspartners. Wij geven uw gegevens bovendien door aan partnerondernemingen wanneer een door u gewenst voertuig of voertuigtype bij ons niet op voorraad is.

Verder zijn wij wettelijk verplicht om uw basis- en communicatiegegevens t.b.v. de voorkoming en opsporing van strafbare feiten te vergelijken met een officieel vastgelegde lijst van daders. Deze vergelijking dient tevens voor risicobestrijding en het mogelijk maken van strafvervolging door de rechtshandhavingsautoriteiten.

Wij gebruiken uw gegevens bovendien voor uw en onze veiligheid, bijv. ter voorkoming van wanbetaling en ter voorkoming van eigendomsdelicten (met name oplichting, diefstal, verduistering). Indien u wilt huren op rekening, verwerken wij uw basis- en financiële gegevens voor het controleren van uw kredietwaardigheid door het inwinnen van informatie bij een kredietregistratiebureau.

Na de wederzijdse uitvoering van het huurcontract blijven uw basis-, financiële- en contractgegevens opgeslagen totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Juridische grondslagen van bovengenoemde verwerkingen

Art. 6 lid 1 zin 1 sub b) AVG voor gegevensverwerking t.b.v. reserveringen, afsluiting en uitvoering van huurcontracten alsook klantenservice.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG voor gegevensverwerking t.b.v. de afrekening met derden, voor het instellen van eigen vorderingen en voor de risicopreventie en voorkoming van fraude.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub c) AVG voor gegevensverwerking t.b.v. de herkenning, voorkoming en opsporing van strafbare feiten, controle en opslag van rijbewijsgegevens en bewaarplichten op het gebied van handels- en belastingrecht.

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. f) AVG

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de verbetering van onze service en van de klantenservice bestaat erin dat wij u optimale diensten willen aanbieden en de klanttevredenheid duurzaam willen verhogen.

Voor zover het gegevensverwerking d.m.v. analyses betreft ter voorkoming van de beschadiging van ons bedrijf of onze voertuigen, bestaat ons gerechtvaardigde belang erin de kostenzekerheid te garanderen en financiële nadelen – bijv. door wanbetaling of het verloren gaan van onze voertuigen – te voorkomen.

Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Voor de bovengenoemde doeleinden delen wij uw gegevens met de volgende bedrijven c.q. instanties: IT-dienstverleners, callcenters, incassobureaus, financiële dienstverleners, kredietregistratiebureaus, samenwerkings- en bureaupartners.

Informatieverstrekking aan derde landen

Indien u bij ons voertuigen reserveert die u in een derde land wilt huren, geven wij uw persoonsgegevens door aan uw contractpartner in het derde land. De informatieoverdracht aan een derde land vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Als er voor het desbetreffende derde land geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar is, vindt de informatieverstrekking aan dat derde land plaats op basis van passende waarborgen in de zin van art. 46 lid 2 AVG. Bovendien kunnen wij uw gegevens aan een derde land doorgeven onder de voorwaarden van art. 49 AVG. Kopieën van deze waarborgen kunnen worden aangevraagd bij RENT ONE op het bovengenoemde adres (vgl. → Verantwoordelijke). Derde landen zijn alle landen buiten de Europese Economische Ruimte. Tot de Europese Economische Ruimte behoren alle landen van de Europese Unie en de landen van de zogeheten Europese Vrijhandelsassociatie. Dat zijn Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

2. Marketing en direct marketing

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw basisgegevens, communicatiegegevens en contractgegevens ten behoeve van de klantenbinding, de uitvoering van bonusprogramma’s, de optimalisatie van klantaanbiedingen en de uitvoering van klantevenementen. Tot de klantenbindingsprogramma’s behoren ons eigen programma en dat van onze samenwerkingspartners.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u onze eigen vergelijkbare producten of diensten aan te bieden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres, zonder dat hiermee kosten gemoeid zijn die het basistarief te boven gaan.

Juridische grondslagen van de verwerking

Art. 6 lid 1 sub a) AVG voor gegevensverwerking ten behoeve van directe promotieactiviteiten die een uitdrukkelijke voorafgaande toestemming veronderstellen.

Art. 6 lid 1 sub. f) AVG voor gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, waarvoor geen uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is vereist, en voor de genoemde marketingmaatregelen.

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. f) AVG

Ons gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing en de genoemde marketingmaatregelen, is erin gelegen u te winnen voor ons aanbod en met u een duurzame klantrelatie op te bouwen.

Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Voor bovengenoemde doeleinden geven wij uw gegevens door aan IT-dienstverleners, callcenters, reclamepartners en aanbieders van klantenbindingsprogramma’s.

Informatieverstrekking aan derde landen

Informatieverstrekking aan derde landen vindt plaats in het kader van partnerprogramma’s. De informatieoverdracht aan een derde land vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Als er voor het desbetreffende derde land geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar is, vindt de informatieverstrekking aan dat derde land plaats op basis van passende waarborgen in de zin van art. 46 lid 2 AVG. Bovendien kunnen wij uw gegevens aan een derde land doorgeven onder de voorwaarden van art. 49 AVG. Kopieën van deze waarborgen kunnen worden aangevraagd bij RENT ONE op het bovengenoemde adres (vgl. → verantwoordelijke). Derde landen zijn alle landen buiten de Europese Economische Ruimte. Tot de Europese Economische Ruimte behoren alle landen van de Europese Unie en de landen van de zogeheten Europese Vrijhandelsassociatie. Dat zijn Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

3. Schade, ongevallen, overtredingen

Doeleinden van de verwerking

In gevallen waarin u aan onze voertuigen beschadigingen vaststelt, of beschadigingen door u of een andere persoon worden veroorzaakt, of u of een andere persoon met een van onze voertuigen betrokken bent bij een ongeval, verwerken wij uw basisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, financiële gegevens en evt. gezondheidsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • registratie en behandeling van klachten,
 • klantenondersteuning in geval van schade,
 • schaderegeling, en
 • afwikkeling van ongevalsschade (verwerking op basis van uw gegevens en de informatie van derden, bijv. politie, volgende huurder, getuigen etc.).

Daarbij behoort ook de verwerking van de genoemde gegevenscategorieën t.b.v. de schadevergoeding aan derden, bijv. jegens verzekeringsmaatschappijen.

In verband met schadegevallen en ongevallen verwerken wij uw basis-, communicatie- en contractgegevens ook t.b.v. de hulpverlening d.m.v. het Assistance-aanbod en de mobiliteitsgarantie van RENT ONE.

Bovendien verwerken wij uw basisgegevens, communicatiegegevens en contractgegevens t.b.v. de uitvoering van wettelijke verplichtingen (bijv. mededelingen aan onderzoeksautoriteiten).

Mocht u door de bevoegde autoriteiten ervan worden verdacht met een van onze voertuigen een overtreding of strafbaar feit te hebben begaan, dan verwerken wij behalve de bij ons opgeslagen basisgegevens ook de aan ons door de bevoegde autoriteiten verstrekte gegevens.

Wij verwerken uw basisgegevens, communicatiegegevens, financiële gegevens, contractgegevens en eventuele gezondheidsgegevens bovendien t.b.v. het veiligstellen en doen gelden van onze eigen aanspraken jegens u, bijv. bij wanbetaling of beschadigingen van onze voertuigen.

Juridische grondslagen van de verwerking

Art. 6 lid 1 zin 1 sub b) AVG voor gegevensverwerking t.b.v. het klachtenmanagement, de klantenondersteuning in geval van schade en de afwikkeling van ongevalsschade.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub c) AVG voor gegevensverwerking t.b.v. de afwikkeling van ongevalsschade.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG voor gegevensverwerking t.b.v. de schadevergoeding aan derden, het veiligstellen en doen gelden van onze eigen aanspraken jegens u, alsook in verband met overtredingen.

Art. 9 lid 2 sub f) AVG voor de verwerking van gezondheidsgegevens t.b.v. de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 sub. f) AVG

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de schadevergoeding aan derden en het doen gelden van onze eigen aanspraken jegens u, is gelegen in het voorkomen van schade voor ons bedrijf en in het beschikbaar stellen van onbeschadigde voertuigen aan onze klanten. Verder zijn wij ook op grond van contractuele relaties jegens derden (bijv. verzekeringen) verplicht om uw gegevens t.b.v. schadevergoedingen te verwerken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

Voor de bovengenoemde doeleinden delen wij uw gegevens met de volgende bedrijven c.q. instanties: overheidsinstanties (onderzoeksautoriteiten; toezichthoudende instanties; politie), incassobureaus, deskundigen, Assistance-dienstverleners, advocaten en verzekeringenverzekeringsmaatschappijen.

Informatieverstrekking aan derde landen

Bij schadegevallen en/of ongevallen in een derde land geven wij uw persoonsgegevens door aan de bevoegde autoriteiten en aan verzekeringsmaatschappijen in het derde land. De informatieoverdracht aan een derde land vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Als er voor het desbetreffende derde land geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar is, vindt de informatieverstrekking aan een derde land plaats op basis van passende waarborgen in de zin van art. 46 lid 2 AVG. Bovendien kunnen wij uw gegevens aan een derde land doorgeven onder de voorwaarden van art. 49 AVG. Kopieën van deze waarborgen kunnen worden aangevraagd bij RENT ONE op het bovengenoemde adres (vgl. → Verantwoordelijke). Derde landen zijn alle landen buiten de Europese Economische Ruimte. Tot de Europese Economische Ruimte behoren alle landen van de Europese Unie en de landen van de zogeheten Europese Vrijhandelsassociatie. Dat zijn Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

4. Verwerking op grond van wettelijke bepalingen

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken basisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens en financiële gegevens t.b.v. de uitvoering van wettelijke verplichtingen waaraan RENT ONE onderworpen is. Hiertoe behoort de verwerking van gegevens in het kader van informatieplichten jegens overheidsinstanties, alsook de verwerking volgens belasting- en/of handelsvoorschriften (bijv. de bewaarplicht voor handelsboeken en boekingsbewijzen volgens § 257 lid 4 van het Duitse Wetboek van Koophandel).

Juridische grondslagen van de verwerking

Art. 6 lid 1 zin 1 sub c) AVG.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij worden verzocht uw gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties.

5. Proces- en aanbodoptimalisatie

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw basisgegevens, communicatiegegevens en contractgegevens alsook vrijwillige gegevens t.b.v. de proces- en aanbodoptimalisatie.

Hiertoe behoren bijv. het opstellen en analyseren van huurrapporten, de capaciteitsplanning ten behoeve van een verbeterde toewijzing van voertuigen, de opbouw van een gegevensopslagsysteem, de analyse en verwijdering van foutoorzaken alsook de uitvoering van klanttevredenheidsenquêtes. Daarnaast gebruiken wij uw basisgegevens en de contractgegevens voor de verbetering van onze online presentatie.

Ter verbetering van de kwaliteit van het aanbod en voor een verbeterde klantenservice verwerken wij uw basis- en contractgegevens op basis van een algoritme ook door middel van profielvorming en waarschijnlijkheidswaarden over toekomstige huurtransacties en de gebruikmaking van ons aanbod.

Verder verwerken wij uw basisgegevens, communicatiegegevens en contractgegevens in het kader van de samenwerking met onze franchisenemers, samenwerkingspartners en bureaupartners t.b.v. de optimalisatie van de op dit punt relevante processen en activiteiten.

Bovendien verwerken wij adresgegevens afkomstig uit bronnen van externe dienstverleners, voor het bijwerken van ons adressenbestand en voor het waarborgen van de juistheid van de basisgegevens met als doel de afwikkeling van contracten.

Juridische grondslagen van bovengenoemde verwerkingen

Art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG, voor zover voor maatregelen op het gebied van proces- en aanbodoptimalisatie toestemming is vereist.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. f) AVG

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de verbetering van onze service en van de klantenservice, is erin gelegen u optimale diensten aan te bieden en de klanttevredenheid duurzaam te verhogen.

Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Voor de bovengenoemde doeleinden delen wij uw gegevens met de volgende bedrijven c.q. instanties: IT-dienstverleners, callcenters, samenwerkings- en bureaupartners.

Informatieverstrekking aan derde landen

Bij samenwerkings- en bureaupartners alsook franchisepartners die zijn gevestigd in een derde land, geven wij uw persoonsgegevens door aan het betreffende derde land. De informatieoverdracht aan een derde land vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Als er voor het desbetreffende derde land geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar is, vindt de informatieverstrekking aan een derde land plaats op basis van passende waarborgen in de zin van art. 46 lid 2 AVG. Bovendien kunnen wij uw gegevens aan een derde land doorgeven onder de voorwaarden van art. 49 AVG. Kopieën van deze waarborgen kunnen worden aangevraagd bij RENT ONE op het bovengenoemde adres (vgl. → verantwoordelijke). Derde landen zijn alle landen buiten de Europese Economische Ruimte. Tot de Europese Economische Ruimte behoren alle landen van de Europese Unie en de landen van de zogeheten Europese Vrijhandelsassociatie. Dat zijn Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Duur van de opslag / criteria voor de duur van de opslag

RENT ONE slaat uw persoonsgegevens op totdat het doel dat ten grondslag ligt aan de verwerking is komen te vervallen. Voor zover RENT ONE wettelijk verplicht is persoonsgegevens op te slaan, vindt de opslag plaats voor de duur van die wettelijke verplichting. Voor commerciële documentatie, waartoe handelsboeken en bewijsstukken (o.a. facturen) behoren, is dit 7 jaar. Zo nodig worden uw gegevens in het kader van onze dagelijkse bedrijfsvoering gedurende deze tijd geblokkeerd, indien er geen ander doel meer voor de verwerking bestaat.

Rechten van de betrokkenen

Rechten volgens art. 15-18, 20 AVG

U hebt het recht om – met passende tussenpozen – ons te verzoeken om informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG). Deze informatie heeft betrekking op de vraag of RENT ONE persoonsgegevens van u heeft opgeslagen en o.a. om welke gegevens het gaat en voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. Op verzoek stelt RENT ONE een kopie van de gegevens die voorwerp zijn van de verwerking, aan u beschikbaar.

Verder hebt u het recht om van RENT ONE de rectificatie van verkeerd opgeslagen gegevens te eisen (art. 16 AVG).

U hebt bovendien het recht om van RENT ONE de verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen (art. 17 AVG). Wij zijn o.a. verplicht tot verwijdering als uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op overige wijze zijn verwerkt, niet langer noodzakelijk zijn, nadat u een eenmaal verleende toestemming hebt herroepen of als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 18 AVG). Hiertoe is het noodzakelijk dat u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dat wij uw bezwaar controleren. In dat geval mogen uw gegevens door ons, met uitzondering van de opslag, niet verder worden bewerkt totdat het vraagstuk van de juistheid is opgehelderd.

Mocht u willen overstappen naar een andere verhuurder van motorvoertuigen, dan hebt u recht op teruggave van de gegevens (in een machinaal leesbaar formaat) die u ons in verband met uw toestemming of in het kader van een met u bestaande contractuele relatie beschikbaar hebt gesteld, of – naar uw keuze – op overdracht van de betreffende gegevens aan een derde partij (recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 AVG).

Geen contractuele of wettelijke plicht tot beschikbaarstelling van de gegevens / gevolgen van niet-beschikbaarstelling

U bent contractueel of wettelijk niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons beschikbaar te stellen. Houd er echter a.u.b. rekening mee dat u met ons geen overeenkomst over de huur van een motorvoertuig of over de gebruikmaking van een van onze andere diensten kunt afsluiten, als wij de gegevens die wij voor de genoemde doeleinden nodig hebben niet mogen verzamelen en verwerken.

Te allen tijde mogelijk recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

Berust de verwerking van uw gegevens door RENT ONE op de vervulling van een taak die van algemeen belang is, of maakt zij deel uit van de uitoefening van het openbaar gezag (art. 6 lid 1 zin 1 sub e) AVG) of berust de gegevensverwerking op gerechtvaardigde belangen van RENT ONE, dan hebt u – om redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben – te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. RENT ONE zal de verwerking dan beëindigen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen bij de beëindiging van de verwerking.

Het bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing is te allen tijde zonder beperkingen mogelijk.

Te allen tijde mogelijk herroepingsrecht bij toestemming

Als de gegevensverwerking door RENT ONE op uw toestemming berust, dan hebt u het recht een aan ons verleende toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van het gebruik van gegevens tot aan het moment van intrekking van de toestemming wordt hierdoor niet aangetast.

Het recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende instantie

U hebt het recht om bij de voor het toezicht op RENT ONE verantwoordelijke instantie op het volgende adres een klacht in te dienen:

Autoriteit Persoonsgegevens,

Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag

Oct 2018