All posts by strentone

Autoband op juiste spanning

Autorijden met je banden op de juiste spanning is veiliger, zuiniger en beter voor het milieu. De juiste spanning zorgt voor meer grip (kortere remweg en kleinere kans op slip), minder brandstofverbruik en minder slijtage van de band. Dat levert automobilisten al snel 100 euro per jaar op. Toch rijdt zo’n 60 procent van de Nederlanders rond met te slap opgepompte banden.

Read more

Nieuw bedrijfsadres!

Rent One! nu vanaf Amsterdam,

Nieuwe Hemweg 4C, 1013 BG Amsterdam 

Read more

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. De Mobiliteitsalliantie doet hiervoor concrete voorstellen in een Deltaplan Mobiliteit, waarin de reiziger en het vervoer van goederen centraal staan. Dit levert onze maatschappij jaarlijks tot 18 miljard euro per jaar aan maatschappelijke waarde op. Het Deltaplan Mobiliteit van de Mobiliteitsalliantie, waar ook BOVAG aan deelneemt, wordt vandaag overhandigd aan de minister én staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aan het plan is ook een investeringsagenda gekoppeld.

Mobiliteit staat voor bewegingsvrijheid en stelt mensen in staat om actief deel te nemen aan de samenleving. Het zorgt voor welzijn, welvaart en economische groei. Tegelijkertijd zorgt economische groei voor een stijging van de mobiliteitsbehoefte. Tot 2030 groeit de vraag naar personenvervoer met zo’n 13-20% en het goederenvervoer met 4-19%. Het gebruik van de fiets in voor- en natransport stijgt met respectievelijk 15% en 30%. De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is echter onvoldoende om deze groei op te vangen.

Bereikbaarheid onder druk

De bereikbaarheid in Nederland staat daarmee ernstig onder druk. Ook ontstaan er knelpunten op het gebied van leefbaarheid, betaalbaarheid en (verkeers)veiligheid. Daar komt bij dat de afgelopen tien jaar tot 4 miljard euro per jaar minder wordt uitgegeven aan mobiliteit. Als wordt vastgehouden aan het huidige mobiliteitsbeleid loopt Nederland vast, stijgt het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers tot 2030 met meer dan 45% en worden klimaat- en milieudoelstellingen niet gehaald. Om dit te voorkomen moeten we flexibeler kunnen zijn in ons reis- en vervoersgedrag, waardoor meer ruimte ontstaat en makkelijker kan worden gereisd en vervoerd.

Deltaplan Mobiliteit: integrale benadering, reiziger centraal

Er is een omslag nodig, die alleen kan worden bereikt met intensieve samenwerking tussen alle vervoerspartijen. Dit gedeelde gevoel van urgentie hebben 25 vervoerspartijen ertoe bewogen om de handen ineen te slaan binnen de Mobiliteitsalliantie. Voor het eerst trekken vertegenwoordigers uit álle hoeken van de mobiliteit samen op: van de trein tot de auto, van de fiets tot de vrachtwagen. Vandaag presenteren zij het Deltaplan Mobiliteit. Een blauwdruk voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem.

De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie. Omdat mobiliteit in 2030 naar alle waarschijnlijkheid een vraaggestuurde dienst zal zijn, staan de reiziger en goederen in het Deltaplan centraal. Die moeten zich zonder belemmeringen duurzaam, veilig, betaalbaar en comfortabel kunnen verplaatsen zonder vertragingen en er moet keuze zijn uit alle beschikbare vervoersmodaliteiten. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen.

Concrete aanpak

De mobiliteit wordt hiermee fundamenteel anders ingericht. Zo wordt de aanleg van personen- en goederenhubs aan de randen van steden en het landelijk gebied gestimuleerd. Deze hubs zijn vervoersknooppunten waar diverse vervoermiddelen bij elkaar komen.
Ook wordt ingezet op een eerlijk belastingsysteem waarbij de motorijtuigenbelasting (mrb) en aanschafbelasting op personenauto’s (bpm) plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. Daarnaast is in het Deltaplan veel aandacht voor het concept van Mobility as a Service (MaaS), dat de keuzevrijheid en flexibiliteit voor reizigers en vervoerders verbetert. Hierbij worden alle vormen van mobiliteit voor de reiziger geïntegreerd in een eenvoudig toegankelijk digitaal systeem. Goede afspraken over het ontsluiten van data is daarbij cruciaal.

Extra investeringen

Het Deltaplan gaat vergezeld van een investeringsagenda. De extra investeringen die benodigd zijn om Nederland in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, worden geraamd op drie miljard euro per jaar tot 2040. Tegenover deze investeringen staan maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar, waarmee de opbrengsten zes keer zo hoog uitvallen als de jaarlijks gevraagde extra investeringen.

Read more

ANWB zet grote vraagtekens bij Amsterdams autoverbod

De ANWB zet grote vraagtekens bij het plan van de gemeente Amsterdam om benzine- en dieselauto’s per 2030 de toegang tot de stad te weigeren. Deze aankondiging veroorzaakt onrust onder mensen die in Amsterdam wonen of werken, of die de stad bezoeken. De restwaarde van hun voertuig kan onder druk komen te staan. En het is op dit moment onduidelijk wat zij het beste kunnen doen.

Amsterdam en verkeer

We zijn voorstander van het verduurzamen van de mobiliteit en het stimuleren van nul-emissie voertuigen, om zo klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen te gaan. We dragen hier op diverse manieren aan bij, door bij leden elektrisch rijden te promoten en hier kennis over te verspreiden, en door mee te werken aan een nationaal Klimaatakkoord.

Lappendeken

In het kader van het Klimaatakkoord wordt gesproken over de ambitie om per 2030 alleen nog nieuwe auto’s zonder uitstoot te verkopen. Het Amsterdamse plan loopt hier fors op vooruit, door per 2030 álle voertuigen met uitstoot te weren. De ANWB vreest dat door dit plan in Nederland een lappendeken van nul-emissiezones ontstaat.

Zorgen over betaalbaarheid

We maken ons zorgen over de betaalbaarheid en keuzevrijheid van voertuigbezitters. De aankondiging van het actieplan kan nu al een nadelige invloed hebben op de restwaarde van huidige voertuigen. Zo worden per 2025 brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor geweerd uit de bebouwde kom, terwijl veel eigenaren niet de mogelijkheid hebben om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Vijf jaar later vallen personenauto’s en motoren onder het verbod. De ontwikkeling van elektrische motorfietsen staat nu nog in de kinderschoenen. De gemeente kondigt flankerend beleid aan, zoals subsidie- en sloopregelingen, maar in het actieplan staan geen concrete bedragen genoemd.

Plan niet realistich

De ANWB denkt ook dat het Amsterdamse plan niet realistisch is. Het is nog onduidelijk of er in 2030 voldoende betaalbare elektrische auto’s beschikbaar zijn voor particulieren. In het plan wordt ten onrechte opgemerkt dat elektrische auto’s nu al goedkoper zijn dan benzineauto’s. Uit de laatste ANWB Elektrisch Rijden Monitor blijkt dat de totale kosten van een elektrische auto momenteel hoger zijn dan van een benzineauto. Het plan rept ook van een nationaal verkoopverbod voor nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor per 2030, maar dat is een ambitie van het kabinet.

Stuur je reactie op het actieplan in

De komende weken kunnen inwoners en organisaties reageren op het actieplan “Schone Lucht”. De ANWB zal zeker gebruikmaken van de mogelijkheden om te reageren. Leden die in Amsterdam wonen of werken, of de stad bezoeken, nodigen wij uit om hun reactie op het actieplan aan de ANWB kenbaar te maken via belangenbehartiging@anwb.nl

Read more